Phương pháp xác định căn đồng: Tìm Thánh bản mệnh theo ngày tháng Thánh tiệc, Thánh đản, Thánh kỵ của chư vị Tiên Thánh

Người theo đạo sẽ lựa chọn cho mình Thánh Bản mệnh dựa vào ngày sinh hoá, tiệc lễ của chư vị Thánh giá. Dựa trên cơ sở rằng, sinh vào tháng, ngày đó là được thấm nhuần ơn của vị Thánh đó, được Thánh giá đó chứng minh bảo hộ.

Dưới đây là danh sách các ngày sinh hoá tiệc đản của chư vị Tiên Thánh trong công đồng đình thần Tam Tứ phủ (trong đó có cả Quốc Mẫu, Thánh đế và Thánh mẫu – Nhưng lưu ý lại ba hàng này không nhân căn đồng, lí do như trên giải thích)

·        Tháng giêng:

Ngày 4: Điều Bát Tôn quan hoá thần.

Ngày 6: Tiệc Đệ nhị Thánh cô Thượng ngàn Công chúa.

Ngày 8: Lễ Diêm La Minh vương.

Ngày 9: Đấng Tối cao hiện thân Ngọc Hoàng Thượng Đế vi hành.

Ngày 10: Đệ nhất Tôn quan hạ phàm, Đệ Bát Thánh Hoàng hoá.

Ngày 12: Trần triều Đệ nhất Vương cô  Quyền Thanh Quận chúa.

Ngày 15: Nhạc phủ Thánh đế Tản Viên Sơn Thánh giáng.

Ngày 31: Đệ ngũ Thánh Hoàng giáng.

Ngày Mão đầu: Đệ nhị Thánh Chầu Thượng Ngàn giáng.

·        Tháng hai:

Ngày 1: Lễ Tần Quảng Minh vương.

Ngày 3: Trần triều Hưng Nhượng vương Trần Quốc Tảng hoá.

Ngày 8: Tống Đế Minh vương, Đệ Tam Thánh cô Thoải cung giáng.

Ngày 14: Đệ ngũ Tôn quan giáng.

Ngày 15: Đệ nhất Thánh chúa Tây Thiên hoá, Đệ nhị Thánh chúa Nguyệt Hồ hoá.

Ngày 17: Cậu cả Hoàng Thiên hoá.

Ngày 18: Lễ Ngũ Quan Minh vương.

Ngày Mão đầu tháng: Đệ lục Thánh Chầu Lục cung nương giáng.

·        Tháng ba:

Ngày 1: Lễ Sở Giang Minh vương, Đệ tứ Thánh Hoàng hoá.

Ngày 2: Cô Bé Cửa Suốt hoá.

Ngày 3: Đấng Tối Cao Hoàng Thiên Quốc Mẫu Liễu Hạnh Công chúa hoá.

Ngày 7: Cậu Bé Đồi Ngang hoá.

Ngày 14: Đệ tứ Thánh chầu Chiêu Dung Công chúa hoá.

Ngày 17: Đệ bát Thánh chầu Bát Nàn Công chúa hoá.

Ngày 21: Đệ ngũ Thánh Hoàng hoá.

·        Tháng tư:

Ngày 1: Lễ Đô Thị Minh vương, Nhạc Tiên Thánh Mẫu Quế Hoa Mị Nương hoá.

Ngày 4: Đệ Lục Thánh Hoàng Thanh Hà sinh.

Ngày 8: Lễ Bình Đẳng Minh Vương.

Ngày 12: Thác Bờ Tiên chúa hoá.

Ngày 17: Lễ Chuyển Luân Minh Vương.

Ngày 18: Thiên phủ Chí tôn Tử Vi Đại đế, Đệ tam Thánh Chầu Thuỷ cung Công chúa .

Ngày 22: Đệ Lục Thánh Hoàng An Biên hoá.

Ngày 24: Đệ tứ Tôn quan hiển thần, Trần triều Hưng Vũ Đại Vương hoá.

·        Tháng năm:

Ngày 5: Trần triều Đệ nhị Vương cô Đại Hoàng Quận chúa hoá.

Ngày 7: Trần triều Hưng Trí Đại Vương hoá.

Ngày 10: Đệ nhất Thánh chúa Tây Thiên sinh.

Ngày 15: Lễ Biến Thành Minh vương.

Ngày 20: Đệ ngũ Thánh chầu Suối Lân Công chúa hoá.

Ngày 25: Đệ ngũ Tôn Quan hoá.

Ngày 29: Đấng Tối Cao Hoàng Thiên Quốc Mẫu Ngọc cung nương giáng.

·        Tháng sáu: 

Ngày 3: Triệu Tường Tôn quan hoá.

Ngày 10: Thuỷ Tiên Thánh Mẫu Xích Lân Long Nữ Công chúa hoá.

Ngày 12: Đệ Tam Thánh Cô Thuỷ Cung Hàn Sơn Công chúa giáng.

Ngày 13: Đệ Tam Thánh Hoàng Thuỷ cung giáng.

Ngày 16: Ngũ Phương Thánh Chúa Vũ Quận Bạch Hoa công chúa hoá.

Ngày 24: Đệ tam Tôn Quan hoá.

Ngày 26: Đệ Tam Thánh Hoàng hoá, Đệ Bát Thánh Cô Đồi Chè Công chúa hoá.

·        Tháng bẩy:

Ngày 7: Đệ thất Thánh Hoàng Bảo Hà giáng.

Ngày 14: Đệ nhị Thánh Hoàng Thượng ngàn hoá.

Ngày 17: Đệ thất Thánh Hoàng Bảo Hà hoá.

Ngày 20: Đệ nhất Thánh Cô Hoàng Thiên Công chúa hoá.

·        Tháng tám:

Ngày 3: Trần triều Hưng Hiến Đại Vương hoá.

Ngày 10: Đệ lục Thánh Hoàng An Biên giáng.

Ngày 15: Đấng Tối Cao Hoàng Thiên Quốc Mẫu Liễu Hạnh công chúa giáng, Đệ bát Thánh chầu Bát Nàn Đại tướng quân giáng, tiệc Hội đồng Thánh Cậu.

Ngày 20: Trần Triều Hưng Đạo Đại vương hoá.

Ngày 22: Điều thất Tôn quan hoá.

Ngày 24: Đệ nhất Tôn quan chầu Thiên.

Ngày 25: Thuỷ phủ Thánh đế Bát Hải Long vương hoá.

Ngày Dần đầu: Triệu Tường Tôn quan giáng.

·        Tháng chín:

Ngày 2: Cô bé Thương Ngàn hoá.

Ngày 9: Thiên tiên Cửu Trùng Thánh Mẫu, Đệ Cửu Thánh chầu, Đệ cửu Thánh cô Sòng Sơn Công chúa.

Ngày 10: Đệ lục Thánh chầu giáng.

Ngày 12: Chầu bé Bắc Lệ hoá.

Ngày 13: Cô đôi Cam Đường hoá.

Ngày 15: Đệ lục Thánh hoàng Thanh Hà hoá.

Ngày 20: Đệ Lục Thánh chầu hoá.

Ngày 25: Đấng Tối cao Hoàng Thiên Quốc Mẫu Ngọc cung nương giáng sắc.

Ngày 28: Trần triều Nguyên Từ Quốc mẫu hoá.

·        Tháng mười:

Ngày 10: Đệ thập Thánh hoàng Nghệ An .

·        Tháng một:

Ngày 1: Trần triều Phò mã Phạm Điện suý hoá.

Ngày 10: Đệ Thập Thánh Chầu Đồng Mỏ Công chúa hoá.

Ngày 11: Đệ nhị Tôn quan giáng hoá.

Ngày 25: Đệ lục Tôn quan giáng.

·        Tháng chạp:

Ngày 6: Đệ tứ Thánh Chầu Chiêu Dung Công chúa hoá.

Ngày 10: Trần triều Hưng Đạo Đại vương giáng.

Ngày 25: Đệ tam Thánh chúa Lâm Thao Công chúa hoá.

Trích từ sách "Bản mệnh căn đồng của đạo Mẫu Việt Nam - Hoàng Thiên Tiên Thánh Giáo
Mọi sự trích dẫn từ trang này đều phải ghi nguồn http://daomautuphu.com
  Các Tin khác