Ban hành giáo tề tựu tại Minh Thiên Điện an vị lô hương Tiên Thánh

Minh Thiên Điện là điện thờ của đạo Mẫu Việt Nam - Hoàng Thiên Tiên Thánh Giáo tại Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang
Dưới sự Quản lý của
Thủ nhang Nguyễn Trọng Khương
Đồng Đền: Nguyễn Thị Luyến  Các Tin khác