Danh sách Thanh đồng đạo quan Tín đồ đệ tử công đức xây dựng Thanh Minh Viện

 Danh sách Thanh đồng đạo quan Tín đồ đệ tử công đức xây dựng 
Thanh Minh Viện
 

 
Nguyễn Thị Miền - Nam Cường Hải Dương 1.000.000
Đỗ Phú Lịch - Nguyễn Thị Anh - Bình Giang Hải Dương 1.000.000
Nguyễn Đức Hùng - Hồng Thái Hải Dương 20.000.000
Vũ Thị Nguyệt - Bắc Sơn Hải Dương 5.000.000
Vũ Thị Minh Châm - Nguyễn Trãi Hải Dương 10.000.000
Vũ Thị Định - Gia Lộc Hải Dương 1.000.000
Bùi Thị Nguyệt - Nam Cường Hải Dương 1.000.000
Lê Thị Hạnh - Nam Đồng Hải Dương 2.000.000
Nguyễn Thị An - Hùng Thắng Hạ Long 5.000.000
Vũ Việt Cường - Thanh Xuân Hà Nội 20.000.000
Vũ Vân Anh - Thanh Xuân Hà Nội 10.000.000
Vũ Hồng Thái - Bạch Đa An Lâm 5.000.000
Hoàng Thị Thi - Chi Đoan Cộng Hoà 200.000
Trần Thị Thi - Chi Đoan Cộng Hoà 200.000
Đào Thị Mận - Chi Đoan Cộng Hoà 100.000
Hoàng Thị Điều - Chi Đoan Cộng Hoà 100.000
Phạm Thị Bạt - Chi Đoan Cộng Hoà 200.000
Vũ Thị Cơi - Chi Đoan Cộng Hoà 500.000
Phạm Thị Lãng - Chi Đoan Cộng Hoà 200.000
Đặng Đức Hiệu - Minh Đức Hưng Yên 500.000
Đặng Đức Bằng - Quận 5 Tp. Hồ Chí Minh 500.000
Đặng Đức Quý - Tân Phú Tp. Hồ Chí Minh 500.000
Nguyễn Thị Lý - Mạn Đê Nam Trung 200.000
Phạm Thị Sen - Thôn Tiền An Châu 500.000
Chử Hữu Dẻo - Bình Lâu Hải Dương 2.000.000
Phạm Thị Xuê - Tứ Kỳ Hải Dương 200.000
Vũ Văn Trắc - Phong Trạch Phú Điền 10.000.000
Khúc Thị Thường - Mạn Đê Nam Trung 500.000
Nguyễn Thị Huệ - Bình Lộc Hải Dương 1.000.000
Ngô Thị Then - Quan Sơn An Sơn 500.000
Nguyễn Thị Vĩnh - Bình Lộc Hải Dương 200.000
Đào Thị Đường - Bình Lộc Hải Dương 500.000
Trần Huy Thắng - TT Nam Sách 500.000
Hồ Duy Kha - Mạn Đê Nam Trung 1.000.000
Nguyễn Thị Chanh - Mạn Đê - Nam Trung 500.000
Vũ Đình Oanh - Lương Tài Bắc Ninh 500.000
.Vũ Thị Chinh - Bạch Đa An Lâm 500.000
Đặng Thị Ngân - An Dật Thái Tân 500.000
Ngọc Lệ Xuân - Đồng Khê TT Nam Sách 500.000
Doãn Thị Tống - Đồng Khê TT Nam Sách 300.000
Nguyễn Thị Ngữ - Mạn Đê  Nam Trung 500.000
Nguyễn Thị Bình - Kim Bịch Nam Chính 1.000.000
Nguyễn Văn Sim - Mạn Đê Nam Trung 100.000
Nguyễn Văn Sanh - Mạn Đê Nam Trung 100.000
Trần Quang Sơn - Trắt Châu An Châu 200.000
Trần Quang Đại - La Xuyên Đồng Lạc 200.000
Phạm Huy Lộc - Mạn Đê Nam Trung 100.000
Nguyễn Thị Tân - Bạch Đa - An Lâm 100.000
Phạm Văn Nam - Từ Sơn Bắc Ninh 2.000.000
Đặng Thị Chung - An Điền Cộng Hoà 500.000
Nguyễn Thị Độ - Mạn Đê Nam Trung 200.000
Nguyễn Sĩ Phan - Mạn Đê Nam Trung 100.000
Nguyễn Sĩ Châm - Mạn Đê Nam Trung 100.000
Nguyễn Thị Phương - Mạn Đê Nam Trung 100.000
Phạm Thị Nhỡ - Lâm Xá Phú Điền 500.000
Phạm Thị Môn - Chi Đoan Cộng Hoà 100.000
Phạm Thị Bẩy - Thôn Tiền An Châu 500.000
Phạm Văn Ca - Thôn Tiền An Châu 500.000
Nguyễn Thị Gái - Bạch Đa An Lâm 200.000
Trần Thị Hậu - TT Nam Sách 500.000
Nguyễn Thị Thu - Chi Đoan Cộng Hoà 200.000
Lê Thị Thuận - La Đôi Hợp Tiến 200.000
Phạm Thị Nhiêm - An Lương An Lâm 100.000
Nguyễn Thị Mật - Quảng Ninh 50.000
Nguyễn Thị Khanh - Mỹ Đức Hà Nội 200.000
Trần Thị Sen - Lương Tài Bắc Ninh 200.000
Phạm Thị Lượt - Kinh Dương Hiệp Cát 200.000
Đặng Thị Sảnh - Chi Đoan Cộng Hoà 300.000
Phạm Thị Lãng - Chi Đoan Cộng Hoà 200.000
Đồng Thị Mai - An Điền Cộng Hoà 1.000.000
Vũ Thị Gấm - Lương Tài Bắc Ninh 200.000
Nguyễn Kim Khánh - Thanh Xuân Hà Nội 3.000.000
Phạm Thị Mai Hoa - Khâm Thiên Hà Nội 500.000
Nguyễn Thị Yến - Thuỵ Trà Nam Trung 400.000
Phạm Thị Năm - La Đôi Hợp Tiến 300.000
Trần Thị Lưu - Quan Sơn An Sơn 500.000
Nguyễn Thị Tin - Cổ Pháp Cộng Hoà 500.000
Trương Thị Thuỷ - Tây Hồ Hà Nội 200.000
Nguyễn Thị Giảm - Lâm Xá Phú Điền 200.000
Đoàn Thị Hạ - Hoàng Giáp An Lâm 100.000
Nguyễn Văn Trường - Bắc Giang 500.000
Nguyễn Thị Nga - Bắc Giang 500.000
Trương Thị Nhi - Hồng Lạc Thanh Hà 200.000
Trương Thị Quy - Đông Triều Quảng Ninh 200.000
Đỗ Thị Hân - Nhuế Sơn An Sơn 100.000
Trần Thị Hương - Nhuế Sơn An Sơn 100.000
Nguyễn THị Viện - Nhuế Sơn An Sơn 200.000
Khúc Thị Gái - Mạn Đê Nam Trung 200.000
Trần Văn Phước - Quan Sơn An Sơn 2.000.000
Nguyễn Thị Chuyện - Thượng Đáp Nam Hồng 200.000
Nguyễn Duy Thắng - Long Động Nam Tân 100.000
Cù Phương Linh - Hà Nội 1.000.000
Vũ Chí Đạo - Tân Bình Hải Dương 1.000.000
Nguyễn Văn Bắc - TT Nam Sách 400.000
Đặng Huy Vũ - TT Nam Sách 1.000.000
Nguyễn Thị Tiệp - Nhân Đào TT Nam Sách 1.000.000
Cao Thị Xê - An Xá Quốc Tuấn 200.000
Lê Thị Hường - Nhân Hưng TT Nam Sách 200.000
Nguyễn Thị Thảo - Thôn Cõi An Sơn 500.000
Vũ Thị Huế - Nguyễn Văn Trỗi TT Nam Sách 200.000
Đoàn Thị Liệu - Nguyễn Văn Trỗi TT Nam Sách 100.000
Đặng Thị Nguyệt - Chu Đậu Thái Tân 500.000
Trần Thị Mùi - Thuỵ Trà Nam Trung 500.000
Nguyễn Thị Hồng - Thuỵ Trà Nam Trung 500.000
Đỗ Thị Thừa - Nhuế Sơn An Sơn 500.000
Nguyễn Thị Minh - Thượng Đáp Nam Hồng 500.000
Nguyễn Huy Chính - Nguyễn Văn Trỗi TT Nam Sách 1.000.000
Trần Thị Dư - Bạch Đa An Lâm 500.000
Vũ Huy Hanh - Bạch Đa An Lâm 2.000.000
Nguyễn Thị Thắm - Mạn Đê Nam Trung 200.000
Trịnh Bá Thức - Kinh Dương Hiệp Cát 500.000
Nguyễn Thị Triều - Thuỷ Trà Nam Trung 300.000
Vũ Thị Gái - Thuỷ Trà Nam Trung 300.000
Trần Thị Chung - Thuỷ Trà Nam Trung 300.000
Nguyễn Thị Nhẹ - Thượng Đáp Nam Hồng 200.000
Nguyễn Thị Bé - Thượng Đáp Nam Hồng 300.000   Các Tin khác