Hầu đồng mừng Thiên Vũ Linh Từ trọn nhất tuế

Nhân tiệc Thiên Vũ Linh Từ Nam Sách - Hải Dương tròn nhất tuế, Đồng đền Trương Thị Quảng nhất tâm cung hầu Quốc Mẫu và Tiên Thánh Thần Công đồng Đình Thần Tam Tứ Phủ nguyện cầu Quốc thái Dân an Thế giới Hoà bình Gia đình an lạc.

  Các Tin khác