Một số hình ảnh của Thiên Vũ Linh Từ

Thiên Vũ Linh Từ là đền thờ Đức Thánh Hoàng Bảy Bảo Hà của hệ thống Thiên Tiên Thượng Từ - Đạo Mẫu Việt Nam - Hoàng Thiên Tiên Thánh Giáo.
Thủ nhang: Vũ Văn Trắc
Đồng đền: Trương Thị Quảng  Các Tin khác