Vân Khánh Thiên Kinh

Cách thức thờ Mẹ

Cách thức thờ Mẹ

 Có ảnh Mẹ ở đâu là có các Tiên Thánh thần ở đó hộ vệ nghiêm trang, nên gia đình tôn thờ ảnh Mẹ sẽ không còn sợ tà ma quỷ quái nhiễu hại.

Chi tiết »

Những điều tâm nguyện

Những điều tâm nguyện

 Mẹ là đấng Tối Cao Vô thượng với đầy đủ phẩm chất của chân thiện mĩ, vậy cho nên ta phải vâng lời dạy của Người trong kinh và ngoài đời một cách tuyệt đối và không được phép suy xét vì Người mới chính là đấng phán xét chúng ta.

Chi tiết »

Nghi quỹ tất kinh

Nghi quỹ tất kinh

Mây xanh mây đỏ mây vàng

Mây tím mây trắng xung quanh vây mình.

Gió mát cùng với trăng thanh

Đưa người đắc đạo đăng sinh Thiên đình.

Chi tiết »

Hoàng Thiên Ngọc Mẫu ca

Hoàng Thiên Ngọc Mẫu ca

Chốn Nam Thiên giáng sinh mực thước

Đạo đức ban hội phúc Mẫu nghi.

Thoắt sinh thoắt thác một khi

Làm Thần làm Thánh phép thì ai đang.

Chi tiết »

Kinh Cửu tinh

Kinh Cửu tinh

 Kinh này được Đấng Tối Cao Hoàng Thiên Quốc Mẫu nói trên Thiên Đình, nơi Cung Đâu Suất có Cửu Trùng Đài, tại đó có vô số các vị Tiên Thánh Thiên Thần cùng hết thảy Công Đồng Tam Tứ Phủ chầu hạ phục kinh.

Chi tiết »

đạo tu tại gia

đạo tu tại gia

Thứ nhất là tu tại gia

Thứ nhì tu chợ thứ ba tu chùa.

Lời ông cha dạy từ xưa

Việc nhà lo đủ chẳng thừa lúc nao.

Chi tiết »

Kinh cầu thọ

Kinh cầu thọ

Sống lâu trường thọ chờ mong

Nhờ ơn phúc ấm tổ tông truyền về.

Diên sinh sức khỏe đề huề

Là người tu đạo đã từ xa xưa.

Chi tiết »

Kinh cầu lộc

Kinh cầu lộc

Con cầu nguyện Mẹ trên trời

Lễ Tiên Quốc Mẫu lễ người có công.

Có không khoác áo mệnh đồng

Cầu Thần cầu Thánh cho hồng làn da.

Chi tiết »

Kinh cầu phúc

Kinh cầu phúc

Vui thay phúc đã đến nhà

Tu mười đại kiếp mới là được đây.

Chúng con Tín hữu hôm nay

Được về với Mẹ từ ngày hôm qua.

Chi tiết »

Kinh chữ nhẫn

Kinh chữ nhẫn

Người ta sống ở trên đời

Làm sao chín bỏ làm mười mới thông.

Cứ trông đã thấy bằng lòng

Hoan hỷ cái cảnh con Rồng Cháu Tiên.

Chi tiết »

Kinh chữ hiếu

Kinh chữ hiếu

Phận con đội lệnh Mẹ Cha

Trước là đội lệnh Ba Toà Chúa Tiên.

Hiếu đạo ăn ở thảo hiền

Tưởng nhớ Tiên Thánh Chúa Tiên yêu vì.

Chi tiết »

Kinh nguyện cầu Thánh tổ

Kinh nguyện cầu Thánh tổ

Nối đường dòng họ tối linh

Sinh ra Quốc Mẫu thực tình phúc dư.

Nội Trần con vái hạnh từ

Ngoại Hữu là đấng tiên sư bậc thầy.

Chi tiết »

Kinh Hạ Ban

Kinh Hạ Ban

Cai quản bản Toà hạ bạn

Có quan Ngũ hổ Xà nang chấn vì.

Đông phương Thanh Hổ uy nghi

Quán sát cây cối chầu về bản cung.

Chi tiết »

Kinh Cậu Hoàng

Kinh Cậu Hoàng

Hoàng ai lén lút dặt dờ

Hay là Thánh Cậu vẫn chờ đợi ai.

Thông minh nhất mực đại tài

Hoa xông hương ướp đủ mùi hiến dâng.

Chi tiết »

Kinh Thánh Cô

Kinh Thánh Cô

Xinh xinh tựa bóng trăng ngà

Nguyệt Nga tiên nữ cô là tối linh

Hầu hạ Vua Mẫu tâu trình

Mẫu sai cô xuống giáng kinh khuyên trần.

Chi tiết »

Kinh Thánh Hoàng

Kinh Thánh Hoàng

Ai hay ai biết quan Hoàng

Con Vua Thuỷ Quốc Động Đình Hồ Chung

Cứu dân cứu nước oai hùng

Vạn ban vạn phép thung dung hài hoà.

Chi tiết »

Kinh Thánh Chầu

Kinh Thánh Chầu

Vào ra hầu hạ Mẫu bà.

Là Thánh Chầu đó hiền hoà hiếu trung.

Tam tòng tứ đức ngôn dung

Hiện thân xuống thế phàm không sánh bằng.

Chi tiết »

Kinh Tôn quan

Kinh Tôn quan

Tôn Quan Thái Tử bệ rồng

Uy phong lẫm liệt vẫy vùng năm phương.

Vạn ban sắc hạ cương thường

Cứu dân độ thế chỉ đường trần gian.

Chi tiết »

Kinh Sơn Trang

Kinh Sơn Trang

Sơn trang giữa cảnh tùng lâm

Vắng tanh hiu hắt nhang trầm ngút bay.

Các cô hầu hạ đêm ngày

Cùng Bà Chúa Thượng vẫn hay ngự về.

Chi tiết »

Kinh Trần Triều

Kinh Trần Triều

Lý Chiêu Hoàng tự đời cai trị

Dấu nhà Trần cứu thế Thiên Trường.

Sinh ra đức Thánh khác thường

Văn thao võ lược đủ phương đại tài.

Chi tiết »

 Previous  Next