Kinh Hạ Ban

 

KINH HẠ BAN

 

Cai quản bản Toà hạ bạn

Có quan Ngũ hổ Xà nang chấn vì.

Đông phương Thanh Hổ uy nghi

Quán sát cây cối chầu về bản cung.

Tây Phương Bạch Hổ ung dung

Kim đức quán chiếu hiệu đồng quan sai.

Nam phương Xích hổ quản cai

Lửa khí thiêu trụi hết loài ác ôn.

Bắc phương Hắc hổ thần tôn

Đem nước đến tẩy sạch môn điện đài.

Hoàng Hổ Trung ương chính ngôi.

Trung tâm chưởng quản kiểm người tứ vi.

Cai quản vạn phép phòng khi

Tà ma ngoại đạo chiêu vì quấy thân.

Ngũ Hổ là đấng linh thần

Bạch xà Đại tướng Đại quan Thanh xà.

Yêu ma quỷ quái nhớ là

Dừng gần quấy nhiễu bản Toà không tha.

Người nào mà có tâm tà

Cũng thành quỷ quái nhớ mà đừng vô.

Kính lạy Hội đồng Hạ ban. (3 lần)

Kính lạy Đông phương Quan Thanh Hổ.

Kính lạy Tây phương Quan Bạch Hổ.

Kính lạy Nam phương Quan Xích Hổ.

Kính lạy Bắc phương Quan Hắc Hổ.

Kính lạy Trung Ương Quan Hoàng Hổ.

Kính lạy Thanh Xà Đại quan, Bạch Xà Đại tướng.
  Các Tin khác