Kinh Thánh Hoàng

 

KINH THÁNH HOÀNG

 

Ai hay ai biết quan Hoàng

Con Vua Thuỷ Quốc Động Đình Hồ Chung

Cứu dân cứu nước oai hùng

Vạn ban vạn phép thung dung hài hoà.

Hoàng cả coi sóc Thiên Toà

Trên trời giữ sổ nhà nhà trong tay.

Hoàng Đôi người Mán ai hay

Tướng Công dẹp hết tai vay giặc thù.

Hoàng Bơ chèo thuyền ngao du

Khắp hết bốn biển công phu hợp hành.

Quận He Đệ tứ Thánh Hoàng

Ra tay giết kẻ bạo cường hại dân.

Hoàng Năm là Chúa Mường Thanh

Theo hầu Mẫu thượng Điện Biên trấn vì.

An Biên lại giáng Thanh Hà

Theo Vua cứu quốc nhà nhà ghi ơn.

Hoàng Bẩy chấn Bảo Hà sơn

Lào Cai chốn ấy mãi còn ngợi ca.

Hoàng Tám con đức Vua cha

Người Nùng trí dũng lược thao anh tài.

Nghĩ tới thế tục cuộc đời

Hoàng Chín tu tập chính nơi Cửa Cờn.

Đào Nguyên Thượng giới danh sơn

Hoàng Mười ngự thế sắc son một lòng.

Cứu dân phụng sự Bệ rồng

Nghĩa nhân trung chính một lòng không sai.

Trông xa thấy dáng bông hoa

Nhìn gần lại thấy thực là Quan Anh.

Mừng Hoàng giáng phép làm linh

Truyền bảo chỉ dạy chúng sinh muôn loài.

Có rằng Thiên phép làm oai

Xưa kia Hoàng ngự Khâm sai ở trần.

Dẹp giặc mở đất an dân

Từng làm trận đánh Tướng quân cầm quyền.

Các ghế ở dưới thế miền

Noi gương Thánh Hoàng bề trên mà hành.

Xây dựng Tổ Quốc thái bình

Làm sao cho được phồn vinh cộng đồng.

Sống phải góp sức góp công

Sống phải cống hiến cho cùng quốc gia.

Sống  làm rạng rỡ cửa nhà

Sống phải hiển danh ông bà tổ tiên.

Sống nên tu đạo bề trên

Sống cần tạo sự ấm êm thân mình.

Sống phải giữ trọn đức tin

Hoàng Thiên Quốc Mẫu Chúa Tiên giáng trần.

Hoàng về biên chép mười phần

Tâu về Quốc Mẫu trên tầng thiên cung.

Kính lạy Hội đồng Thánh Hoàng.

(3 lần)

Kính lạy Thiên phủ Thánh Hoàng.

Kính lạy Địa phủ Thánh Hoàng.

Kính lạy Nhạc phủ Thánh Hoàng.

Kính lạy Thuỷ phủ Thánh Hoàng.
  Các Tin khác