Kinh Trần Triều

 

KINH TRẦN TRIỀU

 

Lý Chiêu Hoàng tự đời cai trị

Dấu nhà Trần cứu thế Thiên Trường.

Sinh ra đức Thánh khác thường

Văn thao võ lược đủ phương đại tài.

Giáng sinh nổi dấu Thiên đài

Hùng binh quán cổ dẹp người giặc Nguyên

Sát thát khắc chữ hai bên

Căm hờn giặc dữ lũ Nguyên Mông thời.

Anh Hùng nổi dậy khắp nơi

Dẹp tan sạch hết lũ người bất nhân.

Phạm Nhan biến thành quỷ thần

Nó làm mọi phụ nữ thành vô sinh.

Trần triều Đức Thánh thân chinh.

Tay phù ngả phép cứu sinh muôn loài.

Dùng tài dùng phép dùng oai

Phù dân cứu thế giúp người gặp nan.

Vương Cô ban phép phù ân

Đức ông tả hữu đôi bên đứng chầu.

Khuyên người nhớ lấy từng câu

Khuyên nhân khuyên đức thuộc làu như in.

Nhớ rồi mau mau kíp lên

Thực hành thứ nhất từ trên gia đình.

Sau đến xã hội phát sinh

Gọi người bảo dạ đinh ninh mà làm.

Hoàn thành cho chính Thánh tâm

Tất thành tất đạt chứng minh cho trần.

Thánh Trần ban phép ban ân

Cứu dân độ thế muôn phần vinh hoa.

Vì dân vì nước độ là

Chứng tâm chứng phúc hà xa đủ đầy.

Kính lạy hội đồng Trần Triều. (3 lần)

Kính lạy Trần Triều Hiển Thánh Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương.

Kính lạy Trần Triều Vương Phụ Vương Mẫu Vương Phi Phu nhân.

Kính lạy Trần Triều Vương Tử Vương Nữ Vương Tế Vương Tôn.

Kính lạy Trần Triều Tả Văn Hữu Võ Ngũ Hổ Thần tướng.
  Các Tin khác