Kinh chữ nhẫn

 

KINH CHỮ NHẪN

 

Người ta sống ở trên đời

Làm sao chín bỏ làm mười mới thông.

Cứ trông đã thấy bằng lòng

Hoan hỷ cái cảnh con Rồng Cháu Tiên.

Vui thay phong thái điền viên

Cha mẹ xum vầy thảo hiền cháu con.

Gia đình hạnh phúc sớm hôm

Tiền tài sung túc nước non cậy nhờ.

Gia tâm gia phúc thụ từ

Bạn bè đồng hữu phúc dư hài hoà.

Đồng nghiệp đồng sự âu ca

Hoà hợp bạn hữu thực là vui thay.

Ra ngoài lắm sự mắn may

Do thân ta biết nhẫn nay đó mà.

Cũng từ chữ nhẫn mà ra

Nhẫn tu đạo đức ấy là phần hơn.

Nhẫn nhịn từ nhà cháu con

Nhẫn cho khắp cả nước non huy hoàng.

Ai ơi huynh đệ nhẫn vàng

Đó là hạnh phúc sửa sang bọc đùm.

Hạnh tu chữ nhẫn vẫn giùm

Khéo tu chữ nhẫn xanh um vườn tài.

Hạnh nhẫn là hạnh không sai

Hạnh nhẫn đúng là hạnh tài thiên kim.

Công phu học phép Thượng thiên

Hãy tu chữ nhẫn mọi miền bình an.

Vua tôi nhẫn nhịn huy hoàng

Nước non được vững âu vàng nghìn thu.

Quần thần nhẫn nhịn ngao du

Chức quan thăng tiến sắc từ chắc hơn.

Đối tác nhẫn nhịn sắc son

Làm ăn còn tốt lại còn tình thân.

Vợ chồng nhẫn nhịn xa gần

Đừng nên nổi giận đùng đùng chẳng hay.

Gia đình lúc đó vỡ ngay

Chỉ do chồng chẳng nhẫn nay vợ thời.

Nếu nhẫn được thì thảnh thơi

Gia đình sinh khí sinh tài ai so.

Vững nghiệp xây dựng cơ đồ

Chẳng thẹn chẳng tủi phụng thờ cha ông.

Gia đình hoà thuận luôn mong

Đừng nên chấp vặt chuyện không đáng gì.

Vợ chồng sai trái một khi

Từ từ nhắc nhở ai thì giận đây?

Lại đem lũ giặc khố dây

Chưa chi đã chửi rằng mày đồ ngu.

Rồi lại dở món vũ phu

Mắng nhiếc to tát nguyện thù kiếp sau.

Cũng là chén nước cơi trầu

Sao người ta được một mầu môi son.

Hổ thẹn khắp cả bề trên

Với cả Tiên tổ chẳng thiên mếch gì.

Xấu danh Quốc Mẫu một khi

Có người Đệ tử lại đi hàm hồ

Đường đời lắm cái lô xô

Kẻ thị đâm chọc, bỏ đồ uế dơ.

Nhưng nên giải quyết từ từ

Đem tâm phân tích nhẫn thì đưa ra.

Thế thì lại được hợp hoà

Cha Mẹ con cháu cả nhà vui thay.

Con cháu với cha mẹ đây

Cũng cần chữ nhẫn từ rày tu tâm.

Nếu con có lỗi mười phần

Từ từ phân giải đừng lần roi đau.

Cần kiệm liêm khiết bấy lâu

Đem nhẫn ra bảo cúi đầu phải nghe.

Đừng nên mà có rèm chê

Nếu mà tạo ác phúc thì bay mau.

Công cha nghĩa mẹ biển sâu

Phần con phải giữ hiếu đầu làm tâm.

Dù cho cha mẹ lỗi lầm

Lựa lời tấu đối cho phần tốt hơn.

Từ đó gắn bó keo sơn

Gia đình hạnh phúc cháu con vui vầy.

Sau này cho cháu xa bay

Nhớ về cha mẹ tưởng ngày hôm nao.

Nước mắt cha mẹ rào rào

Lòng con yêu mến con nào có quên.

Dù rằng đói rách cơ man

Nỡ nào mà để con nan nhọc mình.

Con thì có hiếu có tình

Nỡ để cha mẹ của mình khổ đau.

Tình cảm gia đình mãi sâu

Là do chữ nhẫn làm câu học hành.

Lại nói tới chuyện láng giềng


Phải giữ hoà thuận xóm làng thanh lương.

Sau rồi lan đến Trung ương

Ai ai cũng nhẫn làm gương nước ngoài.

Xây dựng đất nước đẹp tươi

Nước ta giàu mạnh nước người cũng khen.

Hay đâu đất nước hoa sen

Có con của mẹ Hoàng Thiên giáng trần.

Con Mẹ tu đức mười phần

Lòng vui phấn khởi Mẹ cùng gần con.

Nếu mà chữ nhẫn sắc son

Hòa bình thế giới làm con một nhà.

Không nên chia rẽ mình ta

Giàu nghèo cũng được hưởng là vui chung.

Không có cái cảnh kinh hoàng

Không còn chia rẽ bạc vàng mà chi.

Không còn những kẻ khinh khi

Không còn tội lỗi ở thì thế gian.

Kính lạy đấng Tối Cao bậc Vô Thượng Toàn Năng Toàn Thiện Toàn Mĩ Toàn Chân Hoàng Thiên Quốc Mẫu Ngọc cung nương dung Liễu Hạnh công chúa.                                    (3 lần)

Kính lạy đấng Quảng từ bi Đại trí tuệ Viên thông Giáo chủ Công dung Ngôn hạnh Vi Đế nữ Thiên Kim Quốc Mẫu Hoàng Thiên.                       (3 lần)

Hoàng Thiên Quốc Mẫu Ngọc Quỳnh Hoa dung Liễu Hạnh công chúa. (3 lần)

Kính lạy Hoàng Thiên Quốc Mẫu Trần Tộc Vinh danh Như Ngọc Thống tể.                                               (3 lần)  Các Tin khác