Nghi quỹ tất kinh

 

NGHI QUỸ TẤT KINH

 

ĐẰNG VÂN CHÚ

 

Mây xanh mây đỏ mây vàng

Mây tím mây trắng xung quanh vây mình.

Gió mát cùng với trăng thanh

Đưa người đắc đạo đăng sinh Thiên đình.

Cầu Mẹ, Mẹ độ hoằng sinh

Cho con được đúng hiển vinh lòng Tòa

Tâm cao đắc đạo thực là

Nguyện đằng vân chú phát ra ánh hồng.

 

NIỆM DANH HIỆU

 

Danh hiệu Tiên Thánh trên trời

Chính tâm con niệm Ngài thời ban cho

Cầu nguyện vạn phép vi vô

Uy linh tên Mẹ phúc cho muôn loài.

Kính lạy đấng Tối Cao bậc Vô Thượng Toàn Năng Toàn Thiện Toàn Mĩ Toàn Chân Hoàng Thiên Quốc Mẫu Ngọc cung nương dung Liễu Hạnh công chúa.                                    (3 lần)

Kính lạy đấng Quảng từ bi Đại trí tuệ Viên thông Giáo chủ Công dung ngôn hạnh Vi đế nữ Thiên Kim Quốc Mẫu Hoàng Thiên. (3 lần)

Kính lạy đấng Diệu trì Quảng bác Hạ thế Cứu nước An dân Thiên Kim Quốc Mẫu Hoàng Thiên. (3 lần)

Kính lạy Hoàng Thiên Quốc Mẫu Ngọc Quỳnh Hoa Liễu Hạnh công chúa.

 (3lần)

Kính lạy Hoàng Thiên Quốc Mẫu Trần tộc vinh danh Như Ngọc Thống tể.

(3lần)

Kính lạy Hội đồng Thánh đế.

Kính lạy Hội đồng Thánh Mẫu.

Kính lạy Hội đồng Trần Triều.

Kính lạy Hội đồng Thánh Chúa.

Kính lạy Hội đồng Thánh Quan.

Kính lạy Hội đồng Thánh Chầu.

Kính lạy Hội đồng Thánh Hoàng.

Kính lạy Hội đồng ThánhCô.

Kính lạy Hội đồng Thánh Cậu

Kính lạy Hội đồng hạ ban Ngủ Hổ, Thanh Xà, Bạch Xà đại Quan tướng.

(Mỗi câu niệm 3lần)

 

HỒI HƯỚNG

 

Tụng kinh Mẹ nguồn sinh tâm phúc

Cho cháu con có phúc đăng hoa.

Nguyện cầu Mẹ giáng ân tòa

Hồi hướng cho cả mọi nhà thế gian.

Nguyện cầu cho khắp vạn ban

Cho dân khang thái nước an hòa bình.

Nguyện cầu tâm phúc giáng sinh

Phổ độ tất thảy tội tình tiêu đi.

 

NƯƠNG TỰA

 

Nương tựa Mẹ cùng Tiên Thánh, con đã tìm thấy chân lí, con quyết an trụ  chân lí đó.

Nương tựa Mẹ cùng Tiên Thánh, con đã tìm thấy chân lí, con quyết bảo vệ chân lí đó.

Nương tựa Mẹ cùng Tiên Thánh, con đã tìm thấy chân lí, con quyết truyền bá chân lí đó.

 

 

 

KHUYẾN HOÁ ẤN TỐNG KINH

Công đức nào đẹp bằng thí kinh

Là việc Thánh sự đáng tuyên dương.

Lời dạy của Mẹ trong kinh đó

Nên thường in ấn chuyển năm phương.  Các Tin khác