Những điều tâm nguyện

 

NHỮNG ĐIỀU TÂM NGUYỆN

 

Mẹ là đấng Tối Cao Vô thượng với đầy đủ phẩm chất của chân thiện mĩ, vậy cho nên ta phải vâng lời dạy của Người trong kinh và ngoài đời một cách tuyệt đối và không được phép suy xét vì Người mới chính là đấng phán xét chúng ta.

Những điều hay, lẽ phải, những điều thiện của trần gian cũng chính là lời dạy của đức Mẹ đã gieo rắc vào nhân loại, nó cũng chính là lời dạy của Mẹ cho nên ta phải vâng theo và học làm.

Những điều sai trái, ác hiểm luôn phải cảnh giác mà tránh xa, không được học tập những thói mê mờ lầm lạc của cõi thế gian này. Luôn lấy trí tuệ làm đầu kể cả trong công việc đạo và đời. Trước khi đặt niềm tin hãy suy xét kỹ lưỡng dừng mê tín và tà tín mà phải chính tín và xác tín.

Luôn làm việc phúc thiện, giúp đỡ, chia sẻ nỗi đau, niềm vui với người trần gian. Đó chính là vâng dạy của Mẹ thực hành tình yêu thương trong cuộc sống. Làm được điều đó đã làm hài lòng đức Mẹ Hoàng Thiên Tối cao.

Không bao giờ được phép làm những việc ác trái đạo đức, nhân luân, thuần phong, mĩ tục. Nếu làm là phạm lời dạy của Đức mẹ Tối Cao.

Luôn luôn tuân phụng pháp luật, không được kích động, bài bác, bôi nhọ nhân phẩm, danh dự của một cá nhân, Tổ chức hay Quốc gia nào.

Không được kì thị, trê bai, gây xích mích với mọi tôn giáo và sắc tộc khác, vì đều là anh em cùng một Mẹ - Mẹ Hoàng Thiên.  Các Tin khác