Tang tế

Lời cảm tạ của gia đình Đạo Hữu Đặng Thị Tý - Thánh danh Ngọc Thìn

Lời cảm tạ của gia đình Đạo Hữu Đặng Thị Tý - Thánh danh Ngọc Thìn

 Lời cảm tạ của gia đình Đạo Hữu Đặng Thị Tý - Thánh danh Ngọc Thìn

Chi tiết »

Lời cảm tạ của gia đình Đạo Hữu Đặng Huy Vĩnh - Thánh danh Thanh Vinh

Lời cảm tạ của gia đình Đạo Hữu Đặng Huy Vĩnh - Thánh danh Thanh Vinh

 Lời cảm tạ của gia đình Đạo Hữu Đặng Huy Vĩnh - Thánh danh Thanh Vinh

Chi tiết »

Lời cảm tạ của gia đình Đạo Hữu Dương Bá Từ - Thánh danh Thanh Lành

Lời cảm tạ của gia đình Đạo Hữu Dương Bá Từ - Thánh danh Thanh Lành

 Lời cảm tạ của gia đình Đạo Hữu Dương Bá Từ - Thánh danh Thanh Lành

Chi tiết »

Lời cảm tạ của gia đình Đạo Hữu Đồng Thị Khái - Thánh danh Ngọc Thái

Lời cảm tạ của gia đình Đạo Hữu Đồng Thị Khái - Thánh danh Ngọc Thái

 Lời cảm tạ của gia đình Đạo Hữu Đồng Thị Khái - Thánh danh Ngọc Thái

Chi tiết »

Lời cảm tạ của gia đình Đạo Hữu Vũ Thị Cơi - Thánh danh Ngọc Quang

Lời cảm tạ của gia đình Đạo Hữu Vũ Thị Cơi - Thánh danh Ngọc Quang

 

Chi tiết »

Lời cảm tạ của gia đình đạo hữu Nguyễn Duy Ngưỡng

Lời cảm tạ của gia đình đạo hữu Nguyễn Duy Ngưỡng

 Lời cảm tạ của gia đình đạo hữu Nguyễn Duy Ngưỡng

Chi tiết »

Lời cảm tạ của gia đình đạo hữu Trần Văn Giấm

Lời cảm tạ của gia đình đạo hữu Trần Văn Giấm

 Lời cảm tạ của gia đình đạo hữu Trần Văn Giấm

Chi tiết »

Lời cảm tạ của gia đình Đạo Hữu Nguyễn Thị Tỵ

Lời cảm tạ của gia đình Đạo Hữu Nguyễn Thị Tỵ

Gia đình chúng con xin thành kính tri Quý thầy trong Ban Hành Giáo của Đạo Mẫu Việt Nam - Hoàng Thiên Tiên Thánh Giáo đã đến thực hành hộ niệm, chia buồn và tiễn đưa vợ, mẹ, bà, cụ chúng con về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc Tang Gia bối rối không sao tránh  khỏi những điều  sơ suất, xin quý Thầy niệm tình tha thứ.

Chi tiết »