Quan Hoàng Cả

Dân gian hay gọi Ngài là Quan Hoàng Cả, Ông Hoàng Quận. Trong Tứ phủ Ngài là anh cả, giáng sinh đầu tiên. Là con của Vua Cha Bát Hải nhưng


Ngài lại lên cõi Thượng thiên coi giữ sổ sách Thiên Tào, lên trời thì ông đi bằng Xích Long, xuống dưới nước Ngài cưỡi tam đầu cửu vĩ.

Ngài theo mấy đời vua cũ của nhà Lý, mở mang đất đai, làm nhiều việc công đức, sau khi nhà Trần lên, Ngài không phục, về lập ấp ở Phủ Lý, Hà Nam, có công trị thủy giúp dân. Khi mất, nhân dân lập đền thờ Ngài. Mẫu giáo phong cho làm Ông Hoàng Thượng Thiên cai quản sổ sách Thiên đình, hầu Mẫu Thượng Thiên.

Ngài còn giáng sinh vào đầu thời Lê, theo Lê Lợi tham gia khởi nghĩa Lam Sơn, rồi ra làm quan, (sử không ghi rõ đó là tướng nào).

Quan Hoàng Quận rất ít khi ngự đồng, khi về Ngài ngự áo chữ thọ màu đỏ, đi hài, mang chéo, thắt nét, đai đều màu đỏ. Sau khi làm lễ khai quang Ngài ngự phán truyền và xe giá.

Đền thờ ở Lý Nhân bị phá, ngày nay được phối thờ chung với Chầu Đệ Tam Vũ nương ở Hà Nam và đền Trung Suối Mỡ (Bắc Giang).
  Các Tin khác