Chầu Bảy Tân La

 


Chầu là một vị nữ tướng dưới thời Hai Bà Trưng, hợp binh cùng Chầu Tám Bát Nàn đánh giặc. Khi thác Chầu được thờ ở Tân La (chứ không phải Tiên La) Hưng Yên gọi là chầu Bảy Tân La.

Chầu hiển hóa còn giáng sinh vào gia đình người Mọi, ở Thanh Liên, Mỏ Bạch, Thái Nguyên, Chầu bình định loạn đảng, cùng triều đình an định giặc dữ ở Thái Nguyên, sau Chầu lại dạy người Mọi làm ăn canh tác, trồng trọt chăn nuôi, đặc biệt là dạy dân trồng chè tuyết.

Chầu Bảy ít ngự đồng nhất trong hàng Chầu, Chầu mặc áo màu tím, khai quang và múa mồi.  

Đền thờ Chầu Bảy Kim Giao ở Thanh Liên, Mỏ Bạch, Thái Nguyên. 
  Các Tin khác