Chầu Bé Bắc Lệ


 
Chầu Bé Bắc Lệ là người dân tộc Nùng ở Bắc Lệ Lạng Sơn dưới thời Lê. Chầu được Mẫu Thượng Ngàn cho cai quản sơn lâm, núi rừng và trấn thủ cửa rừng Bắc Lệ. Chầu độ dân cứu thế, hộ quốc an dân. Tính tình Chầu thích dong nhan dạo chơi, dạy dân nuôi trồng chăn nuôi. Tài phép của Chầu lay núi chuyển ngàn, dọn quán bán hàng trêu người trần gian.

Chầu Bé cũng hay ngự đồng nhất, khi ngự chầu mặc áo đen, chân đi xà cạp, đeo gùi trên vai, khai quang và múa mồi. Trong lễ mở phủ Chầu có thể sang khăn.

Đền thờ Chầu là đền Bắc Lệ ở Lạng Sơn, ngày lễ của chầu là 12 tháng 9.   Các Tin khác