Chầu Chín Sòng Sơn

 

Chầu Chín chính là Quỳnh Hoa Công chúa, chầu cùng với Chầu Nhất (Quế Hoa Công chúa) giáng sinh đất Bỉm Sơn Thanh Hóa cứu dân độ thế. Hai chầu luôn hầu hạ bên cạnh của Đức Quốc Mẫu Liễu Hạnh. Chầu được Quốc mẫu Liễu Hạnh cho làm thủ đền ở đền Sòng nên còn gọi là chầu Cửu Sòng Sơn.

Chầu Cửu thường hay ngự đồng khi các Thanh đồng tựu vu về Phủ Dầy hoặc đền Sòng Sơn. 
  Các Tin khác