Chầu Mười Đồng Mỏ


 
Sinh ra trong gia đình người Tày có truyền thống đao cung ở đất Đồng Mỏ Lạng Sơn, hưởng ứng lời kêu gọi chống giặc Minh của Lê Thái Tổ, người con gái đất Mỏ Ba đã tập hợp quân dân các dân tộc trên đất Đồng Mỏ, giúp vua đánh đuổi giặc Minh. Lê Thái tổ tin tưởng giao cho trấn thủ các châu nơi cửa ải Chi Lăng. Trong trận Chi Lăng – Xương Giang, bà đã lập nhiều chiến công, chém cụt đầu Liễu Thăng. Kháng chiến thành công, bà được vua ghi nhận công ơn, cho thái ấp là vùng Mỏ Ba, Đồng Mỏ trấn giữ Chi Lăng, dạy dân lập ấp, làm ăn, ai ai cũng mến phục. Cuối mùa thu Chầu hóa về tiên.

Chầu Mười hay ngự đồng, chầu mang áo vàng, múa cờ kiếm xông pha trận mạc.

Đền thờ Chầu được lập ngay sát ải Chi Lăng ở xã Mỏ Ba, thị trấn Đồng Mỏ Lạng sơn.
  Các Tin khác