Địa Tiên Đệ Tứ Thánh Mẫu Quảng Cung Công chúa

Địa Tiên Đệ Tứ Thánh Mẫu Quảng Cung Công chúa:

Là vị Thánh Mẫu cai quản đất đai, nhân sinh dưới quyền của Địa phủ Phong Đô Đại Đế (vua Địa phủ), được gọi với tên Quảng Cung Công chúa.

Ngài là con của Vua cha Thiên đình những giáng xuống Địa phủ để làm việc. Tuy thế nhưng Ngài lại làm nhiệm vụ Khâm sai cho toàn thể Hội đồng Thánh Mẫu, thường thường bên cạnh đức Quốc Mẫu Tối Cao Liễu Hạnh Công chúa, nên trong Tam Tòa không có thờ nhưng trong tâm thức đều có Ngài. Ngày lễ của Ngài 14 tháng 4.
  Các Tin khác