Thiên tiên Đệ nhất Cửu Trùng Thiên Thánh Mẫu Thanh Vân Công chúa

Thiên tiên Cửu Trùng Thiên Thánh Mẫu:

Mẫu còn có tên gọi Mẫu Thượng Thiên, Thiên Thanh Công chúa, Thanh Vân Công chúa, Cửu Trùng Thánh Mẫu, Mẫu Cửu, Lục cung Vương Mẫu.

Mẫu mặc áo đỏ, ngồi chính giữa trong Tam Tòa Thánh mẫu (có nơi thờ Mẫu Liễu Hạnh ở giữa ý nghĩa Mẫu Liễu Hạnh thống quản cả Vũ Trụ và cả Thiên phủ, Địa phủ - Ở Ban Quốc Mẫu của Giáo hội HTTTG mang ý nghĩa này, nếu thờ như vậy thì Ban thờ Mẫu cửu ở ngoài trời).

Mẫu Cửu Trùng (Cửu Thiên Huyền Nữ - cách gọi của Trung Hoa) là vị Thánh Mẫu đứng đầu Thiên phủ do Thiên phủ Chí tôn sắc lệnh hành sai, Mẫu ngự trên chín tầng mây, cai quản Tiên cung, lục cung sáu viện, hết thảy các Tiên thánh trên trời.

Mẫu Cửu Trùng Thiên không giáng trần, Ngài chỉ hiển ứng cứu độ quốc dân, từ thời thượng cổ.

Lễ Mẫu vào ngày mùng 9 tháng 9. 
  Các Tin khác