Đệ Nhị Hoàng Thái Tử Vương Quan
· Còn có danh xưng khác là Quan Đệ nhị Thượng Ngàn, Quan Giám Sát, Quan Thanh Tra.

Ngài cũng là con của Thiên Đế Chí Tôn, nhưng vì xót thương dân Nam Việt nên hiển hóa làm con của Long thần ở dưới Thủy cung. Hiển thần lên giúp Phù Đổng Thiên Vương đánh giặc Ân, sau đó cư ngự tại Vân Đình rồi hóa.

Sau này Ngài hạ sinh ở đất Nam Ninh vào ngày 11 tháng 11 năm Ất Dậu tên là Nguyễn Chiêu Minh, tài kiêm văn võ, thông minh chính trực, khắp nơi ngưỡng mộ, sau đó Ngài theo Vua Cha Bát Hải giúp vua Hùng dẹp giặc. Mãn hạn Ngài về Tiên, Quốc Mẫu giáo phong cho Ngài là giám sát cai quản Sơn lâm, Thượng ngàn. Ngài rất linh ứng, có hạn cầu Ngài liền mưa thuận gió hòa.

Quan đệ nhị rất hay ngự đồng, về đồng ông mặc áo đai mạng nét đều màu xanh, tấu hương, khai quang, và múa 1 cây kiếm dài hầu xong ngài hiến tửu, thuốc. Nếu mở phủ Ngài mở Nhạc phủ màu xanh.

Ngài có 2 đền thờ chính là Đền Giám Sát ở Hữu Lũng Lạng Sơn và đền Quan ở Phố Cát Thanh Hóa. Ngày lễ của ngài 11 tháng 11.


   Các Tin khác