Đệ Tam Hoàng Thái Tử Vương QuanNgài chính là con trai của đức Vua Cha Bát Hải Đồng Bằng, giáng sinh vào đời Hùng Duệ Vương thứ 18, Ngài giáng vào nhà họ Nguyễn ở Nam Ninh húy là Nguyễn Tráng Kiện, cùng vua dẹp giặc lập bao chiến công.

Trong một trận đánh ác liệt, Ngài đã anh dũng hi sinh, đầu lìa khỏi xác, thân trôi dạt sang Hà Nam, đầu về bên Hưng Yên. Dân chúng 2 bên cùng nhau phụng sự khói hương.

Sắc phong của Ngài “Thủy Tào Điển Sứ - Đệ tam Thủy thần Đại vương Thượng đẳng Tối linh thần”. Ngày hóa của Ngài là 24 tháng 6.

Quan lớn đệ tam thường hay ngự đồng, hầu như vấn hầu nào Ngài cũng đều ngự. Ngài mặc áo, đai mạng màu trắng, làm lễ khai quang và múa song kiếm.
  Các Tin khác