Đệ tứ Hoàng Thái tử Vương quan
Còn gọi là Quan lớn Khâm sai, đứng hàng thứ tư trong công đồng Tôn quan, ông quán sát trấn giữ đồng bằng đất đai, Ngài không ngự dưới Địa phủ mà ở trên Thiên đình, Ngài không giáng sinh mà ở trên Thiên đường hầu hạ đức Thiên đế. Ngài hiển ứng phù trì các đời vua nhà Trần, nhà Lê, Ngài được sắc phong là “Thiên Hựu Đại vương Thượng đẳng Tối linh thần” Ngày lễ của Ngài là 24 tháng tư.

Ngài cũng ít khi ngự đồng, chỉ khi có đại sự mới giáng, khi giáng Ngài ngự áo đai mạng màu vàng. Gần đây Người ta lập đền Ngài ở Vĩnh Bảo – Hải Phòng.  Các Tin khác