Trần Triều Vương Tôn

Trần Triều Vương Tôn


Chi tiết »

Lục bộ Trần triều

Lục bộ Trần triều

Còn gọi là Lục Bộ Đức Ông hay Lục Bộ Thánh Tướng Nhà Trần, các Ngài là gia thần của Vương ông, không có huyết thống nhà Vương.

Chi tiết »

Nhị vị Vương Cô

Nhị vị Vương Cô

Vương cô chính là những người con gái của Vương ông (Hưng Đạo Vương).

Chi tiết »

Tứ vị Vương tử

Tứ vị Vương tử

Tứ vị Vương tử là bốn con trai của đức Thánh Trần, các Ngài đều là danh tướng của vương triều Trần.

Chi tiết »

Trần Triều Hưng Đạo Đại Vương

Trần Triều Hưng Đạo Đại Vương

 Đức Thánh Trần Hưng Đạo Vương là anh hùng dân tộc, có công với non sông đất nước Đại Việt, chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước, giúp dân dẹp trừ ma quỷ, tiếng thơm muôn thuở. Hội đồng Trần Triều gồm Đức Thánh trần cùng gia đình cũng như gia thân của Ngài. 

Chi tiết »