Bản văn công đồng: 2 lời văn thỉnh công đồng thường dùng

   Bản văn công đồng nêu khái quát về các vị thần linh trong hệ thống Tứ Phủ, được sử dụng để hát thờ trong tất cả các nghi lễ của tín ngưỡng tứ phủ.

Văn công đồng

Bản văn công đồng số 1

Miễu:

Việt Nam thua nền an vương thất

Chuyển pháp luân Phật nhật tăng huy

Kim niên, kim nguyệt, nhật, thì

Đệ tử tâu quỳ Phật thành mười phương

Nức khói hương chiến đàn giải thoát

Thoảng mùi hoa ưu bát thơm bay

Nam mô Phật ngữ phương Tây

Sen vàng chói chói hiện nay Di Đà

Ngự trước tòa lưu ly bảo điện

Phật Thích Ca ứng hiện tự nhiên

Tiêu thiên nhã nhạc dưới trên

Cửu Long phun thủy quân tiến ca đàn

Đức tòa thị ngai vàng rờ rỡ

Phỏng hào quang rực rỡ vẫn yên

Quan Âm ngự trước án tiền

Tả hữu Bồ Tát tăng thiền già na

Đức Hộ Pháp Di Đà thiên tưởng

Vận thần thông vô lượng vô biên

Thổng

Tận hư không giới thánh hiền

Dục giới sắc giới chư thiên đều mời

Vua Đế Thích Quản cai thiên Chủ

Vua Ngọc Hoàng thiên Phủ chí tôn

Dương phủ ngũ nhạc thần vương

Địa phủ thập điện Minh vương các tòa

Khắp nơi nơi giang hà hoài hải

Chấn Động Đình bát hải long vương

Tam nguyên, tam phẩm tam quan

Quản chi tội phúc nhân gian cầm quyền

Ngôi Bắc cực trung thiên tinh chúa

Tả nam tào chua sổ trường sinh

Hữu quan bắc đẩu thiêm linh

Nhị thập bát tú cửu tinh huy hoàng

Khắp tam giới bách quan văn võ

Hội công đồng tứ phủ vạn linh

Cửu trùng thánh mẫu thiên đình

Bán thiên Công chúa Quế Quỳnh đôi bên

Hội bạn tiên khăn đào áo thắm

Chốn Quảng Hàn cung cấm vào ra

Cờn Môn tứ vị vua bà

Công Đồng thánh mẫu tam tòa chúa tiên

Đền Sòng Sơn – (thờ đức) Địa Tiên Vương Mẫu

Chốn phủ Giày nổi dấu thiên hương

Thỉnh mời Thánh Mẫu Đệ Tam

Xích Lân Long Nữ ngự đền Thủy Cung

Dọc

Tiếng oai hùng năm quan hoàng tử

Tuân sắc rồng trấn thủ năm phương

Quản cai sơn hải đại giang

Đông Cuông Tuần Quán thượng ngàn tối linh

Khắp tam giới đình thần (tam) tứ phủ

Hội Công Đồng văn võ bá quan

Tả mời thập nhị niên vương

Hữu quan Đương Cảnh Thành Hoàng quản cai

Tiền hậu lai Lê Triều Thánh Tổ

Lệ tùy tòng thừa sự hôm mai

Thỉnh mời Tứ Phủ (Chầu Bà) Khâm Sai

Thủ Đền Công Chúa nên tài thần thông

Thỉnh tam thập lục cung tiên thần nữ

quản chư tào thừa sự sớm khuya

Hãm

Pháp vân Pháp vũ uy nghi

Pháp lôi Pháp điện bôn trì phi phong

Tướng thiên cung mũ đồng áo giáp

Lốt thủy tề ngũ sắc phi phương

Thỉnh mời bát bộ sơn trang

Đức Hoàng cậu Quận tiên nương chầu vào

Dồn

Đông bách quan cơ nào đội ấy

Giáng bản đền lừng lẫy uy nghi

Thổ Công Thổ Địa thần kỳ

Hoài giang hà Bá sơn kỳ thần linh

Sắc cẩn thỉnh thiên binh lưc sĩ

Ngũ Hổ thần vạn kị hùng binh

Loan mời thủy bộ chư dinh

Binh tùy binh tiếp hùng binh đáo đền

Phép tự nhiên thiên trù tống thực

Thập biến thiên vạn ức hà sa

Nam mô tát phạ đát tha phạ rô chỉ đế.

Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng

án tông tông tông tông tông thủy luân nhũ hải​

Biến trần trần sái sái giai sung

Nhất nghi lục cúng viên thông

Ân cần phụng hiến công đồng như lai

Tập vân lai cầu an bảo tọa

Đại từ bi hỷ xả chi tâm

Cứ trong một tháng đôi tuần

Dâng hoa cúng quả cầu trăm tuổi già

Hội tam đa, trình tường ngũ phúc

Độ cho các thanh đồng hưởng lộc thiên xuân

chữ rằng Phật Thánh giáng lưu ân

Thần giáng lưu phúc thiên xuân giai thọ trường

Bản văn công đồng số 2

Bản văn này là dị bản của văn công đông, ít được sử dụng.

Lòng tin tấu kính Phật Trời

Mười phương chư Phật, độ tôi những là

Nam mô Đức Phật Thích Ca

Cùng đức Thánh Mẫu, Phật Bà Quan Âm

Tiếng đồn náo nức xa gần

Ai ai cũng đến, ân cần xin con

Cầu bà: bà cho có con

Có nam, có nữ, vuông tròn nhiều thay

Đức Phật hỏa phép nghìn tay

Tô vẽ mặt mày, hình thể tốt tươi

Thỉnh đức Thượng Thiên trên trời

Giáng xuống hạ giới, cứu người trần gian

Nhà giàu cho đến nhà quan

Ai ai cũng đến, kêu oan cửa Bà

Phép thiêng dân lạc, thịnh hóa an vui

Trồng tôi đã rụng ba hồi

Đầu tôi đội Trời, miệng niệm Như Lai

Đức Phật tôi đã thỉnh lai

Mời khắp Tam phủ giáng lai đền rồng

Phật Thánh hóa phép thần thông

Uy linh cảm ứng, hộ trì thế gian

Chiêu tài tiếp lộc muôn vàn

Ngự đồng cứu độ thế gian lạ thường

Đồng tôi tâu đến Ngọc hoàng

Giá ngự ngai vàng, lồ lộ kiều cung

Thượng Thanh giả ngụ phương Đông

Thái Thanh đã ngự đền Rồng thiêng bay

Ngọc Thanh giá ngự phương Tây

Tản – Viên Thánh Cả, ngự rày bàn loan

Triều thần văn cũ bách quan

Ai ai là chẳng tấu lên Thiên đình

Nam Tào cầm số chua sinh

Bắc Đẩu chua lộc, phân mình thay là

Bao nhiêu hạ giới người ta

Nam nữ trẻ già, sổ đã chép ghi

Chữ rằng: “Thiên võng nan tri”

Đạo trời lồng lộng, phép thì thiêng thay

Phúc lành đưa đến chưng đây

Đệ tử tôi rày: có số thiên cung

Sắc vàng chọi chói vua phong

Dâng trước ngai Rồng, cầm bút chua phê

Lại tâu bản thổ thần kỳ

Cùng quan Hà Bá, tức thì đệ lên

Quỳ tâu Tam thánh Tán – Viên

Huyền Đàn, Độc Cước dâng lên tức thì

Lại tậu Quốc Mẫu đan tri.

Ban cho lộc về, cho đệ tử nay

Lộc này lộc thành tốt thay

Ai khéo hầu hạ ban nay lộc nhiều

Thiên trù tống thực vua yêu

Niên Nguyệt dập dìu tiền của chẳng vơi

Giàu sang số hệ bởi trời

Cầu được mạnh khoẻ yên vui trong nhà

Điều lành tôi dám tâu qua

Thế gian ai biết, trẻ già ai hay

Kẻ gian đâu biết sự này

Đồng tôi tâu bày Tam phủ ba vua

Linh Tiêu Ngọc Hoàng đế đô

Thiên Địa Thủy Nhạc, các vua ngự toà

Động đình thủy tộc hải hoà

Trên Trời sấm động, mưa sa vội vàng

Gió đưa mây phủ sáng quang

Tối tăm Trời Đất bên giang bao giờ

Sân rồng nổi đôi lá cờ

Tự nhiên phẳng lặng như tờ bốn phương

Bốn bề vằng vặc như gương

Bảng vàng hốt bạc bước sang ngự lầu

Vua ngự phượng các long lâu

Chư Tiên Công chúa đứng đầu Thánh Vương

Trên trời bổng lộc tòa vàng

Vua cha ngư trước, các hoàng ngư sau

Đồng bộ đói cước vào chầu

Hai mươi bảy bộ, đứng hấu đôi bên

Trước đền Thánh Mẫu Thủy Tiên

Con vua cầm quyền hoàng cả Xích Long

Phân mình nghị luận Công đồng

Lưỡng ban văn cũ đều cùng quỳ tâu

Lòng thành khấn nguyện sở cầu

Chúng tôi cầu nguyện dâng tâu Đế Đình

Mười phương chư Phật chứng minh

Cứu dân dộ thể nhân sinh xa gần

Chữ rằng: “Thánh giang lưu ân”

Công đồng lựu phúc, thiên xuân thọ trưởng.

Trên đây là 2 bản văn công đồng đã được chúng tôi sưu tầm và biên soạn để chia sẻ đến các bạn. Kính chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an.

Tất cả thông tin trên đều được Đạo Mẫu Tứ Phủ Tổng hợp trên mạng internet, Đạo Mẫu Tứ Phủ từ chối liên quan đến tính xác thực của tin trên, người đọc nên tìm hiểu kỹ thông tin

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *