Bản văn công đồng nêu khái quát về các vị thần linh trong hệ thống Tứ Phủ, được sử dụng để hát thờ trong tất cả các